Общи условия

1. Термини

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през сайта на „Рени Стил Ню Вижън“ гр. Сливен. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между „Рени Стил Ню Вижън“ гр. Сливен и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • Магазин „Рени Стил“ гр. Сливен е търговско дружество с наименование „Рени Стил Ню Вижън“ЕИКBG……………………. със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. …………………………, предоставящо продукти и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.renistil.eu
 • Под „Продукт” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
 • Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
 • Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.renistil.eu
 • Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

2. Общи положения

 • Сайт „Рени Стил“ Сливен предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е – магазина продукти и услуги чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
 • Договорът за продажба между Магазин „Рени Стил“ Сливен и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката направена от клиента.

3. Регистрация на потребители

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка:

 • Е-мейл адрес*
 • Парола*

При успешно приключване на регистрацията потребителят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на потребителя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти включително, но не само описания, гаранции, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя, на съответният продукт, като Сайт „Рени Стил“ Сливен не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

4. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Магазин „Рени Стил“ Сливен си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се уточнява допълнително със служител на Магазин „Рени Стил“ Сливен.

Всички цени са примерни и се променят в зависимост от предпочитанията на клиента за използваните материали към закупения продукт. Стандартната цена на продукта е тази изписана първоначално. Тя се използва като основа за надграждане в зависимост от предпочитанията на клиента за цветове, дамаски, материали и др.

5. Заявка за покупка на продукти и услуги

Всяка заявка за покупка от Магазин „Рени Стил“ Сливен през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявеният/та за закупуване продукт или услуга.

Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.renistil.eu. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставкаимейл и телефон за контакти. В случай , че клиентът не подаде заявка по начина определен в електронния магазин, то той може да направи заявка и по телефона или по електронна поща. При тези варианти на подаване на заявка е необходимо допълнително уточняване и подаване на информация от клиента към Магазин „Рени Стил“ Сливен.

При тези случаи Магазин „Рени Стил“ Сливен определя заявките в сайта www.renistil.eu в два варианта:

 • Вариант 1 – Заявка за закупуване на продукт от сайта – това са всички обявени продукти и/или услуги в сайта, които са визуализирани със снимка, или няколко снимки, придружени са с описание и цена се предлагат на клиента само по описания начин.
 • Вариант 2 –  Заявка за закупуване на продукт по индивидуална поръчка на клиента. Този вид заявки се приемат само в писмен вид от клиента като запитване по електронна поща или директен разговор по телефон. След изясняване на желаните детайли по продукта или услугата се изготвя оферта. След като клиента получи тази информация трябва да потвърди по електронна поща или директен разговор по телефон, че е съгласен с офертата, след което следва трансформирането на офертата в поръчка.

При горепосочения вариант на поръчка в офертата на клиента ще се посочват и банковите реквизити на Магазин „Рени Стил“ Сливен и ще е описано какво авансово плащане ще е необходимо клиента да заплати за задействане на поръчката.

При поръчки по телефона, клиентът ще бъде информиран за начина, по който се приемат поръчки по телефона, но негово задължение си остава да се запознае с Общите условия на сайта на Магазин „Рени Стил“ Сливен, за да бъде задействана дадена поръчка (продукт) и доставена до адрес на клиента.

С цел информиране на клиента за правата му като потребител, който иска да закупи даден продукт или услуга от разстояние, без физически да я вижда, да я получи в даден срок, да я откаже като поръчка или пък да я върне обратно на Магазин „Рени Стил“ Сливен по начина и реда установен в Общите условия съобразно нормативните разпоредби, Магазин „Рени Стил“ Сливен в качеството си на добър и лоялен търговец стриктно спазва Закона за защита на потребителите и се позовава на цитати от закона, в членовете касаещи закупуване на продукти и/или услуги от разстояние, а именно:

 • Чл. 46. (1) При договори, сключени извън търговския обект, търговецът е длъжен да уведоми потребителя за правото му да се откаже от договора, като посочи името и адреса си и начина за упражняването на това право.(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на потребителя в писмена форма и трябва да съдържа необходимите елементи, позволяващи индивидуализирането на договора, и датата, на която потребителят е уведомен за правото му да се откаже от договора.(3) Информацията по ал. 1 се предоставя на потребителя, както следва:1. в случаите по чл. 43, ал. 1 – при сключването на договора;2. в случаите по чл. 44, т. 1 – не по-късно от сключването на договора;3. в случаите по чл. 44, т. 2 и 3 – при отправяне предложението на потребителя за сключване на договор.
 • Чл. 47. (1) Потребителят може да се откаже писмено от сключения извън търговския обект договор, без да дължи обезщетение или неустойки, като уведоми търговеца за отказа си в 7-дневен срок от деня, в който е получил информацията по чл. 46, ал. 1.(2) Потребителят се освобождава от задълженията си, произтичащи от договора, сключен извън търговския обект, от датата на уведомяване на търговеца съгласно ал. 1.(3) Когато търговецът не е предоставил на потребителя информацията по чл. 46, ал. 1, срокът за отказ от договора е три месеца от датата на сключване на договора.
 • Чл. 48. (1) Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.(2) Доставчик по ал. 1 е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител.(3) При отправяне на предложение от страна на доставчика и на поръчка от страна на потребителя за продажба от разстояние се използват средства за комуникация от разстояние, като:1. адресирани и неадресирани печатни материали;2. стандартно писмо;3. реклама в пресата с купон за поръчка;4. каталог;5. телефон (със или без участието на човек);6. радио;7. телевизия;8. видеотелефон;9. видеотекст;10. компютър;11. електронна поща;12. интернет;13. факс.(4) Средство за комуникация от разстояние е и всяко друго средство извън посочените в ал. 3, което може да се използва за сключване на договор за продажба от разстояние.
 • Чл. 49. (1) Предварителното съгласие на потребителя се изисква при използване на следните технически средства от страна на доставчика:1. автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса;2. факс;3. електронна поща.(2) Средствата за комуникация от разстояние, различни от посочените в ал. 1, които дават възможност за осъществяване на индивидуална комуникация, се използват от доставчика, когато потребителят не е заявил изрично своето несъгласие за ползването им.
 • Чл. 50. (1) Разпоредбите на този раздел не се прилагат по отношение на договорите:1. сключени чрез използването на автомати за продажба или на автоматизирани търговски помещения;2. сключени с телекомуникационни оператори чрез използването на улични телефони;3. за строителство и продажба на недвижими имоти или договорите с предмет други права върху недвижим имот с изключение на договорите за наем.(2) Разпоредбите на чл. 52, 54, 55 и 58 не се прилагат по отношение на договорите:1. за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на потребителя на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;2. за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които доставчикът се задължава при сключването на договора да предостави тези услуги на определена дата или в рамките на определен срок.
 • Чл. 51. Забранява се продажбата на лекарства, хранителни добавки, хомеопатични и други продукти, представяни с лечебно въздействие, чрез сключване на договори от разстояние.
 • Чл. 52. (1) Доставчикът е длъжен преди сключването на договора да предостави своевременно на потребителя следната информация:1. името и адреса на доставчика;2. основните характеристики на стоките или услугите;3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;5. стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа;6. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;7. правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2;8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;9. минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин в зависимост от вида на използваното средство за комуникация, да подчертава търговския характер на предложението и да бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.(3) При телефонни съобщения доставчикът е длъжен да уведоми потребителя в началото на разговора за своята самоличност и търговската цел на обаждането.
 • Чл. 53. Доставчикът няма право да изисква или да приема авансово плащане преди изтичане на сроковете по чл. 55.
 • Чл. 54. (1) Доставчикът потвърждава в писмена форма или на друг траен носител информацията по чл. 52, ал. 1 не по-късно от доставянето на стоката или изпълнението на договора.(2) Информацията, предоставена на потребителя в писмена форма, трябва да съдържа:1. името на доставчика и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;2. правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;3. условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година;4. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.(3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3 и 4 не се прилагат за услуги, чието изпълнение се осъществява чрез използването на средство за комуникация от разстояние, когато тези услуги се предоставят еднократно и се фактурират от оператора на средството за комуникация от разстояние.(4) Оператор на средство за комуникация е всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или професионална дейност включва предоставянето на разположение на доставчика на едно или няколко средства за комуникация от разстояние.
 • Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки;2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги.(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори:1. за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя и е приключило преди изтичането на срока по ал. 1;2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;7. за хазартни игри и лотарии.(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни.(4) Когато доставчикът не изпълни задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.(5) Когато информацията по чл. 54 е предоставена на потребителя в рамките на срока по ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й.(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
 • Чл. 56. (1) При закупуване на стоки или предоставяне на услуги чрез използване на кредит, предоставен на потребителя от доставчика или от трето лице, което има договор с доставчика, договорът за кредит се прекратява, когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние.(2) При прекратяване на договора за кредит по ал. 1 потребителят не дължи неустойка или обезщетение на доставчика или на лицето, предоставило кредита.(3) Всяка уговорка между страните, която противоречи на разпоредбата на ал. 2, е недействителна.
 • Чл. 57. (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор от разстояние за финансови услуги, той е длъжен да заплати на доставчика в 7-дневен срок единствено:1. цената на действително предоставените финансови услуги, когато цената може да бъде предварително определена преди сключването на договора, или2. пропорционална част от общата стойност на финансовите услуги, изчислена за периода от датата на сключването на договора до датата, в която е упражнено правото на отказ, когато цената на финансовите услуги не може да бъде предварително определена от доставчика преди сключването на договора.(2) Доставчикът е длъжен да информира потребителя по подходящ начин преди сключването на договора за стойността, която служи като основа за изчисляване на дължимата цена по ал. 1, т. 2.(3) Когато потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор от разстояние за финансови услуги и доставчикът не може да докаже, че го е информирал за цената на финансовите услуги, потребителят не дължи заплащане на получените услуги.

6. Заявка за отказ на поръчка

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на продукта. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето имеадрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по електронната ни поща или телефон. За да спазите срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Магазин „Рени Стил“ Сливен има правото да задържи 10% от сумата на поръчката (считано като капаро) в случай, че клиентът използва правото си на отказ от поръчка. Остатъкът от авансовата сума се връща на клиента в 10 (десет) дневен срок.

Магазин „Рени Стил“ Сливен не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявеният за закупуване продукт в наличност, Магазин „Рени Стил“ Сливен се задължава в рамките на 7 /седем/ работни дни след получаване на заявката, да уведоми Клиента за това на посочения от него имейл адрес или телефон.

За неналичните стоки Магазин „Рени Стил“ Сливен посочва срок на доставка различен от този изрично упоменат за конкретния продукт.

В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични Магазин „Рени Стил“ Сливен следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.

В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на продукт / услуга от Клиента.

7. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 • Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира Магазин „Рени Стил“ Сливен посредством нашата страница „Контакти„, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне продукта / услугата. Заплатената от Клиента сума се връщат по сметката, от която е платена за стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на Магазин „Рени Стил“ Сливен. Продукта ще се приеме само, ако не е бил употребяван или не е нарушена структурата и вида на продукта – цялостта на продукта не трябва да бъде нарушена. Магазин „Рени Стил“ Сливен не носи отговорност при нарушаване цялостта на продукта по време на транспортирането му до клиента.
 • Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.
 • Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е махана и да не е нарушена цялостта на поставени от Магазин „Рени Стил“ Сливен стикери.
 • Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Магазин „Рени Стил“ Сливен, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Магазин „Рени Стил“ Сливен се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от седем работни дни от връщането на стоката.
 • Когато клиента върне продукта в студиото на Магазин „Рени Стил“ Сливен и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , а именно – не е опакована във вид, в който е била изпратена на клиента, не е добре пакетирана и/или липсват детайли от цялостния вид на продукта, то тогава Магазин „Рени Стил“ Сливен има право:- да не удовлетвори рекламацията и да не приеме продукта обратно, а да я върне обратно на клиента- да я приеме и задържи в обекта си, като уведоми клиента за 5(пет) дневен срок, в който клиента да си я вземе обратно. Магазин „Рени Стил“ Сливен не носи отговорност за съхранението на стоката в случай, че клиента реши да не си я вземе обратно.
 • В случай, когато клиента използва правото си на отказ от поръчка, по която е направено авансово плащане, с което е задействана поръчката, то същия има право да поиска възстановяване на платеното от него авансово плащане. Тогава Магазин „Рени Стил“ Сливен има право да задържи 10% от сумата на поръчката ( приема се като Капаро ) и да върне на потребителя остатъка от сумата в десет дневен срок.
 • Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Магазин „Рени Стил“ Сливен и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчан продукт / услуга, маркетингови и рекламни цели и анализи, участие в игри на Магазин „Рени Стил“ Сливен, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Потребителят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Магазин „Рени Стил“ Сливен, както и целите на обработката и използването.

Със заявката за покупка, клиентът избира продукта и количеството.

Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:

 • чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .
 • чрез наложен платеж

8. Преглед на стоката и рекламации

При получаването на продукта потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите го аксесоари и/или на които и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че продукта му е доставен с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите го аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Ако потребителят установи след получаването на стоката някакви счупвания, наранявания или липси на информация, то той е длъжен да уведоми Магазин „Рени Стил“ Сливен най-късно до 5 дни от датата на получаването на продукта по телефон и/или електронна поща за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина продукти се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Магазин „Рени Стил“ Сливен не носи отговорност за нараняването на стоките доставени на потребителя по куриер. Когато потребителя получи по куриер даден продукт видимо увредена, счупен или във вид негоден за ползване, то той незабавно трябва да уведоми Магазин „Рени Стил“ Сливен за това, като по възможност направи снимки на продукта и да ги изпрати по електронна ни поща. По изпратените снимки Магазин „Рени Стил“ Сливен може да реши и прецени дали цялата продукта е увреден или само част от него и да организира нова доставката на изцяло нов продукт, като информира потребителя за срока, начина и реда по който ще се извърши подмяната или изцяло новата доставка.

Магазин „Рени Стил“ Сливен има правото да не удовлетвори рекламация предявена от потребителя в следните случаи:

 • Различия в нюансите на цветовете от снимката на продукта
 • Забавяне на срока по индивидуални причини
 • Субективно отношение на клиента
 • Стоката е увредена от куриер

В сила са разпоредбите цитирани от Закона за защита на потребителите, а именно:

 •  Чл. 103а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на този раздел имат за цел да осигурят защита на потребителите при доставката на стоки, прехвърлянето на риска, съответствието на стоката с договора за продажба, гаранцията на стоките, предоставени по този закон, и търговските гаранции.
 • Чл. 103б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.)
  (1) Търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.
  (2) Когато търговецът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 1, потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.
  (3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за договори за продажба, когато:
  1. търговецът е отказал да достави стоките, или
  2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за потребителя, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или
  3. потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.
  (4) Ако в случаите по ал. 3 търговецът не достави и предаде стоките в уговорения с потребителя срок или в рамките на срока по ал. 1, потребителят има право незабавно да развали договора.
  (5) При разваляне на договора за продажба търговецът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.
  (6) При разваляне на договора за продажба по ал. 2 – 4 потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред.
 • Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.)
  (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.
  (2) Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.
 • Чл. 104.
  (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.
  (2) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.
  (3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба – обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.